Mga Panalangin

Panalangin ng mga taga Transfi


Ama naming mapagmahal,
tinawag Mo kami bilang mga alagad;
tinipon Mo kami bilang isang pamayanan

Wagas na pag-ibig
ang paanyaya Mo sa amin;
mamunga nawa ng paglilingkod
ang aming pagmamahal.

Matibay na pag-asa
ang kaloob Mo sa amin;
maibahagi nawa namin ito sa lahat
ng pinanghihinaan ng loob.

Buhay na pananampalataya
ang hamon Mo sa amin;
pagtibayin nawa ito ng paghuhubog
at maipangalat sa lahat.

Kasama ni Maria,
patuloy nawa kaming magbuklod at magkaisa,
sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen


Litanya sa Panginoong Nagbagong Anyo


Panginoon, kaawaan Mo kami.
Lahat - Panginoon, kaawaan Mo kami

Kristo, kaawaan Mo kami.
Lahat - Kristo, kaawaan Mo kami

Panginoon, kaawaan Mo Kami.
Lahat - Panginoon, kaawaan Mo kami

Kristo, dinggin Mo kami
Lahat - Kristo, dinggin Mo kami

Kristo, dinggin Mo ang aming panalangin
Lahat - Kristo, dinggin mo ang aming panalangin

Diyos Ama sa langit,                                                    Kaawaan Mo kami
Diyos Anak, tagapagligtas ng sanlibutan,
Diyos Espiritu Santo,
Tatlo sa pagka-Persona, iisa sa pagka-Diyos,

Panginoong nagbagong anyo,                                    Baguhin Mo kami
Mula sa kasalanan,
Mula sa kasamaan,
Mula sa pagtalikod sa kabanalan,
Mula sa pagtalikod sa kabutihan,
Mula sa pagtalikod sa liwanag,
Mula sa pagtalikod sa katuwiran,
Mula sa kamunduhan,
Mula sa pagnanasa sa mga bagay na materyal,
Mula sa paglimot sa mga bagay na makalangit,
Mula sa pagkamakasarili,
Mula sa kasakiman,
Mula sa kapalaluan,
Mula sa kayabangan,
Mula sa pagmamataas,
Mula sa panliliit ng kapwa,
Mula sa inggit,
Mula sa paninira ng puri,
Mula sa galit,
Mula sa sama ng loob,
Mula sa pag-aaway-away,
Mula sa pandaraya,
Mula sa panlalamang,
Mula sa pagbabalatkayo,
Mula sa pagsisinungaling,
Mula sa 'di pagkakaunawaan,
Mula sa pagkakanya-kanya,
Mula sa 'di pagkakasundo,
Mula sa pagkakawatak-watak,
Mula sa kakulangan sa pagtulong,
Mula sa kakulangan sa pagbibigay,
Mula sa kakulangan sa paglilingkod,
Mula sa kakulangan sa pagmamahal,
Mula sa katamarang makialam,
Mula sa katamarang kumilos kung kinakailangan,
Mula sa kawalan ng pananalig,
Mula sa kawalan ng pagtitiwala,
Mula sa kawalan ng katotohanan,
Mula sa kawalan ng katapatan,
Mula sa kawalan ng pag-asa,
Mula sa kawalan ng pananampalataya,

Panginoong nagbagong anyo,
Lahat - Baguhin Mo ang aming masasamang ugali.

Panginoong nagbagong anyo,
Lahat - Baguhin Mo ang aming makasariling puso.

Panginoong nagbagong anyo,
Lahat - Baguhin Mo ang aming buhay.

Panginoong nagbagong anyo,
Lahat - Baguhin Mo kami at ang aming mga mahal sa buhay.

Panalangin ka Hesus na Nagbagong Anyo

Panginoong Hesukristo, batid namin na narito Ka sa aming piling at patuloy na sumusubaybay sa amin. Nananalig kami na sinumang lumapit sa Iyo ay makakarating sa Ama at sa pamamagitan Mo ang aming panalangin ay kanyang pakikinggan. Tulad Mo:

Maisabuhay nawa namin ang Salita ng Ama;
Manalig nawa kami nang lubusan sa kanyang mga pangako;
Maging bukas-palad nawa kami sa pagsunod sa kanyang kalooban sukdulang ialay ang aming buhay;
Matuto nawa kaming manalangin bilang pakikinig sa Diyos at bilang pagtanggap ng aming pananagutan sa pagbuo ng kanyang bayan;
Pahalagahan nawa namin ang aming kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod;
Maunawaan nawa namin ang buhay sa lupa bagama't masalimuot ay isang makabuluhan na paglalakbay patungo sa Ama;
Maliwanagan nawa namin sa likod ng bawat krus na dinadala namin ay may bagong buhay at pag-asa upang gayon ay maging matatag kami sa bawat pagsubok.

Hesus, dahilan sa Iyong pagsunod sa Ama, pinagbagong-anyo Ka Niya. Kami rin sana'y makasunod sa kanyang kalooban at makapagbagong-anyo. Bigyan Mo kami ng panibagong lakas at pag-asa at itama
Mo ang aming pananaw sa buhay upang kami ay maging banal, upang ang aming pamilya ay lumigaya at guminhawa, upang magkaisa at magtulungan kami sa pagbuo ng isang mapayapa at maunlad na bansa at upang mapanumbalik namin ang kagandahan, kalusugan at kabuuan ng aming kapaligiran. Kung kami rin ay magbabagong-anyo, makakasama Mo kami sa pagbibigay puri at parangal sa Iyong Ama na siyang pinagmumulan ng patuloy na pagbabagong-anyo ng kalikasan, ng sangkatauhan at ng kasaysayan.
Hinihiling namin ito, dahil sinabi Mong: "Humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at kayo ay bubuksan." Buksan Mo nawa ang aming isip at puso upang malaya naming matanggap ang mga biyayang nais Mong ipagkaloob sa amin sa nobenang ito.
Amen.


Comments