Nobena sa Karangalan ng Panginoong Nagbagong Anyo

Panalangin ng mga Taga Transfi


Ama naming mapagmahal

Tinawag mo kami bilang mga alagad
Tinipon mo kami bilang isang pamayanan

Wagas na pag-ibig ang paanyaya mo sa amin
Mamunga nawa ng paglilingkod 
Ang aming pagmamahal

Matibay na pag-asa 
Ang kaloob mo sa amin
Maibahagi nawa namin ito sa lahat ng 
pinanghihinaan ng loob

Buhay na pananampalataya
Ang hamon mo sa amin 
Pagtibayin nawa ito ng paghuhubog
At maipangalat sa lahat

Kasama ni Maria 
Patuloy nawa kaming magbuklod at magkaisa

Sa pamamagitan ni Kristo 
kasama ng  Espiritu Santo 
magpasawalang hanggan.  Amen.
Comments